psychologia internetu 05

Jesteś na stronie zajęć z "psychologii internetu" prowadzonych przez Alka Tarkowskiego na drugim roku studiów zaocznych SPIK SWPS. Zajęcia odbywają się w semestrze letnim i trwają 30 godzin.

opis zajęć | lektury | bibliografia | prowadzący | psych.int 2002 | psych.int 2003 |

Opis zajeć

Internet od niemal 15 lat jest dostępny w Polsce, kształtując polskie społeczeństwo i jednocześnie będąc przez nie kształtowanym. Kurs “psychologia internetu” jest kursem wprowadzającym, prezentującym podstawowe aspekty procesu wzajemnego kształtowania się medium, społeczeństwa i jednostek.

Podstawowym celem kursu jest zapewnienie podstawowego poziomu rozumienia, czym jest internet, oraz osiągnięcie ogólnej orientacji w podstawowych zagadnieniach związanych z “internet studies”, a w szczególności z psychologią i socjologią internetu. Będziemy starali się zrozumieć internet jako nowe nowe medium komunikacji, nowe środowisko społeczne oraz nową technologię – każde z tych ujęć ukazuje rolę internetu w życiu jednostek i społeczeństw z innej perspektywy. Wreszcie powiązanie przemian dotyczących internetu z szerszymi zmianami cywilizacyjnymi oznacza, że istotne okaże się też zaznajomienie z teoriami ukazującymi szerszy kontekst dzisiejszych przemian.

Tym celom są podporządkowane szczegółowe zadania takie jak:

 • przedstawienie przydatnych teorii psychologicznych i socjologicznych;
 • przygotowanie studentów do samodzielnego stawiania poprawnych metodologicznie pytań badawczych dotyczących internetu;
 • przegląd wyników dotychczasowych badań nad wpływem internetu;
 • praktyczne ćwiczenia ukazujące przydatne i twórcze sposoby wykorzystania internetu i aplikacji internetowych.

Analiza internetu jako zjawiska ściśle powiązanego z zachodzącymi przemianami społecznymi będzie również uwzględniać odniesienia do aktualnych teorii podejmujących naukową próbę opisu procesów kształtujących obraz współczesnego świata i stanowiących kontekst dla zjawisk związanych z internetem.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestniczenie w zajęciach oraz wykonanie zadanych prac domowych. Osoby, które nie oddadzą wszystkich prac nie zalicza zajęć. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. Większa ich ilość także oznacza niezaliczenie zajęć.

Pod koniec semestru studenci przygotowują, indywidualnie lub w dwu-osobowych grupach, krótka prace dotycząca wybranego i uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia związanego z Internetem oraz interesującego z punktu widzenia społecznych badan tego medium. Praca może mieć charakter badawczy.

Na ocene koncowa skladaja sie:

 • w 70% praca zaliczeniowa: oceniany będzie dobór problemu i jego ujecie, wykorzystanie odpowiednich teorii psychologicznych lub socjologicznych oraz istniejących badan danego zagadnienia, oryginalność ujęcia
 • w 30% aktywność na zajęciach, znajomość lektur, prace domowe

Tematy zajęć

Poniższa lista jest wstępna propozycja, która ulegnie jeszcze zmianie.

 1. Czym jest internet i skąd sie wziął? Proces kształtowania sie internetu i jego obecny kształt.
 2. Narzędzia internetu, architektura sieci, kultury online – przegląd elementów składowych internetu. internet – medium czy nowa rzeczywistość społeczna?
 3. Korzystanie z internetu w Polsce. Internet i problem nierówności społecznych. Problematyka ‘cyfrowego wykluczenia’. Korzystanie z danych statystycznych.
 4. Tożsamość jednostki w internecie i w dobie internetu.
 5. Spostrzeganie społeczne: rozumienie innych ludzi w sieci. Specyfika komunikacji przez Internet.
 6. Język(i) Internetu. Transformacja tekstu pisanego. Multimedia. Psychospołeczny wpływ pisma, słowa i obrazu.
 7. Normy, kontrola i kontrola społeczna w Internecie. Netykieta i polityka nowych mediów: nadzór, ochrona prywatności, ochrona praw autorskich.
 8. Zachowania społeczne i relacje interpersonalne online i offline.
 9. Społeczności wirtualne 1: życie społeczne w oparciu o Internet
 10. Społeczności wirtualne 2: praca grupowa online.
 11. Internet a transformacje rynku i kultury.
 12. Prezentacja prac końcowych – wystąpienia studentów.
serwer: gombao

strona na serwerze gombao.