psychologia internetu
[Blue Ribbon Campaign icon]

 
 

 
ZAJĘCIA ĆWICZENIOWE DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH SPIK
1szy ROK, SEMESTR LETNI, 30 GODZIN
PROWADZĄCY: ALEK TARKOWSKI
 


Lektury | Bibliografia | Zasoby

Opis | Tematy zajęć | Warunki zaliczenia | Kontakt
 

Opis zajęć

Internet jest środowiskiem, które pozwala zaobserwować zarówno działanie znanych procesów psychologicznych i społecznych, jak i powstawanie nowych zjawisk. Dlatego też może być traktowany jako naturalne laboratorium badawcze dla psychologa społecznego.
Podstawowym celem kursu jest zapewnienie podstawowego poziomu rozumienia, czym jest Internet, oraz osiągnięcie ogólnej orientacji w podstawowych zagadnieniach związanych z "Internet studies", a w szczególności z psychologią i socjologią Internetu. Będziemy starali się zrozumieć Internet jako nowe środowisko społeczne, jak również jego wpływ na jednostkę i współczesne procesy społeczne. Tym celom są podporządkowane szczegółowe zadania takie jak:

  • przedstawienie przydatnych teorii psychologicznych i socjologicznych,
  • przygotowanie studentów do samodzielnego stawiania poprawnych metodologicznie pytań badawczych dotyczących Internetu,
  • przegląd wyników dotychczasowych badań nad wpływem Internetu

Analiza Internetu jako zjawiska ściśle powiązanego z zachodzącymi przemianami społecznymi będzie również uwzględniać odniesienia do aktualnych teorii podejmujących naukową próbę opisu procesów kształtujących obraz współczesnego świata i stanowiących kontekst dla zjawisk związanych z Internetem.

Tematy zajęć

1.Historia Internetu i jej wpływ na obecny kształt medium. (27 stycznia)

2. Metafory Internetu jako rzeczywistości społecznej. (6 marca)

3. Tożsamość jednostki w Internecie. (13 marca)

4. Język(i) Internetu. Struktura przekazu - odejscie od liniowosci przekazu informacji pisanej. (20 marca)

5. Komunikacja w Internecie i jej specyfika. Spostrzeganie społeczne: rozumienie innych ludzi w sieci (27 marca)

6. Komunikacja w Internecie i jej specyfika. Spostrzeganie społeczne: rozumienie innych ludzi w sieci 2 (3 kwietnia)

7. Społeczności wirtualne 1. (10 kwietnia)

8. Społeczności wirtualne 2. (17 kwietnia)

9. Zachowania społeczne i relacje interpersonalne online i offline.

10. Dynamika zachowań w grupach społecznych online, normy, kontrola społeczna, etc.

11. Polityka Internetu: ochrona prywatności, prawa autorskie, zarządzanie siecią.

12. Internet w szerszym kontekście społecznym: rola technologii w społ. sieciowym, Internet a nierówności społeczne.

13. Prezentacja prac zaliczeniowych.

Warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składają się:

  • w 60% praca zaliczeniowa: oceniany będzie dobór problemu i jego ujęcie, wykorzystanie odpowiednich teorii psychologicznych lub socjologicznych oraz istniejących badań danego zagadnienia, oryginalność ujęcia
  • w 40% aktywność na zajęciach, znajomość lektur, prace domowe

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie, w grupach dwu-osobowych, pracy dotyczącej wybranego i uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia związanego z Internetem, a interesującego z punktu widzenia psychologicznych lub socjologicznych badań tego medium. Praca może mieć charakter badawczy.
W przypadku nie oddania w terminie pracy zaliczeniowej, jej ocena zostanie obniżona o jeden stopień po tygodniu, o dwa stopnie po dwóch tygodniach, a po trzech tygodniach nie zostanie zaliczona. W przypadku nie oddania w terminie pracy domowej, jej ocena zostanie obniżona o jeden stopień po tygodniu, a po dwóch nie zostanie zaliczona.
W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. Większa ich ilość spowoduje nie zaliczenie zajęć.

Kontakt

Masz jakieś uwagi lub pytania? Możesz się ze mną kontaktować pod adresem atarkows MAŁPA ceu.edu.pl

Litil Production 2002