psychologia internetu
[Blue Ribbon Campaign icon]

 
 

 
ZAJĘCIA ĆWICZENIOWE DLA STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH SPIK
1szy ROK, SEMESTR LETNI, 15 GODZIN
PROWADZĄCY: JUSTYNA CIEŚLIK, ALEK TARKOWSKI
 


Lektury | Bibliografia | Zasoby

Opis | Tematy zajęć | Warunki zaliczenia | Kontakt
 

Opis zajęć

Internet jest środowiskiem, które pozwala zaobserwować zarówno działanie znanych procesów psychologicznych i społecznych, jak i powstawanie nowych zjawisk. Dlatego też może być traktowany jako naturalne laboratorium badawcze dla psychologa społecznego.
Podstawowym celem kursu jest wypracowanie przez studentów całościowego i systematycznego rozumienia Internetu oraz osiągnięcie ogólnej orientacji w podstawowych zagadnieniach związanych z "Internet studies", a w szczególności z psychologią Internetu. Będziemy starali się zrozumieć Internet jako nowe środowisko społeczne, jak również jego wpływ na jednostkę i współczesne procesy społeczne. Tym celom są podporządkowane szczegółowe zadania takie jak:

  • przedstawienie przydatnych teorii psychologicznych i socjologicznych,
  • przygotowanie studentów do samodzielnego stawiania poprawnych metodologicznie pytań badawczych dotyczących Internetu,
  • przegląd wyników dotychczasowych badań nad wpływem Internetu

Analiza Internetu jako zjawiska ściśle powiązanego z globalnymi przemianami społecznymi powinna również uwzględniać odniesienia do aktualnych teorii podejmujących naukową próbę opisu procesów kształtujących obraz współczesnego świata.

Tematy zajęć

1. Rozwój Internetu

Historia Internetu i jej wpływ na kształt sieci. Podstawowa charakterystyka sieci, jej infrastruktury, kanałów komunikacji i interfejsów. Dane demograficzne oraz ilościowe charakterystyki sieci.
Prezentacja zasobów psychologicznych i społecznych dostępnych w Internecie.

2. Metaforyczne ujęcia Internetu

Od momentu rozkwitu Internet jest opisywany przez pojęcia takie jak cyberprzestrzeń, elektroniczne pogranicze, wirtualna rzeczywistość, itp. Zajęcia będą poświęcone zrozumieniu tych pojęć jako metafor kształtujących postrzeganie Internetu.

3. Kultury Internetu

Historię Internetu w dużym stopniu ukształtowały niewielkie grupy o wyraźnej, własnej kulturze: programiści, naukowcy czy kontrkulturowi wizjonerzy. Czy możemy mówić o odrębnej kulturze Internetu? Na czym ona polega i w jakich pozostaje relacjach do świata rzeczywistego? Jakie obowiązują w jej ramach normy społeczne?

4. Wirtualne społeczności

Termin "wirtualna społeczność" często pojawia się w społecznych analizach Internetu. Niemniej nie jest ono dobrze zdefiniowane. Zajęcia będą dotyczyć omówienia tego pojęcia oraz zastrzeżeń i krytyk z nim związanych. W trakcie zajęć omówimy różne rodzaj tych społeczności, różnice pomiędzy społecznościami wirtualnymi i zwykłymi oraz procesy grupowe zachodzące w takich społecznościach.

5. Relacje społeczne w światach "online" i "offline"

Wpływ Internetu na kształt, jakość i siłę relacji społecznych jest jednym z podstawowych zagadnieniem w badaniach tego medium. W trakcie zajęć omówimy najistotniejsze badania wpływu Internetu na jakość relacji społecznych, kształtu relacji społecznych "online" oraz przemian grup społecznych pod wpływem nowych mediów.

6. Tożsamość jednostki

Wczesne opisy i badania Internetu często dotyczyły przemian tożsamości i zabaw z nią w wirtualnych społecznościach. Do dzisiaj tożsamość pozostaje pojęciem przydatnym w opisie procesów społecznych w Internecie. Cechy tożsamości Internautów, ich przemiany i "gry" pokażemy w kontekście ogólniejszych zmian tożsamości grupowej i indywidualnej.

7. Internet a przemiany społeczno-gospodarcze

Zjawiska zachodzące w przestrzeni Internetu należy analizować w szerszym kontekście przemian strukturalnych we współczesnym świecie. Zajęcia poświęcimy tematyce wpływu Internetu na globalne procesy społeczno-gospodarcze, zależności pomiędzy technologią a postępem oraz specyfice tzw. "nowej ekonomii".

8. Prezentacja prac zaliczeniowych

Warunki zaliczenia

  • Wykonanie, w grupach dwu osobowych, pracy i prezentacji w HTML dotyczącej wybranego społecznego aspektu Internetu.
  • Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności)

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej

  • problem i jego ujęcie
  • teoria
  • nowatorstwo podejścia
  • interesujące zaprezentowanie

Kontakt

Masz jakieś uwagi lub pytania? Możesz się z nami kontaktować przez email.
 
 
 

Litil Production 2002